Bediening

Veel nautische medewerkers hebben te maken met het bedienen van een object. Het is van belang dat deze medewerkers hier kennis van hebben en daarom is het kennisveld Bediening in de Nautische leerlijnen ontstaan. De eerste twee modules, Instapmodule Brug- en Sluisbediening en Brug- en Sluisbediening zijn algemeen van aard (voor brugwachters en sluismeesters), waarbij de instapmodule als introductie dient op het nautische werkveld. Naast de ‘gewone’ brug- en sluisbediening is er steeds meer aandacht gekomen voor het bedienen op afstand. Om medewerkers die bedienen op afstand zo goed mogelijk te ondersteunen is de module Afstandsbediening gecreëerd. Bij deze module kan de module Samenwerking op de corridor als ondersteuning gebruikt worden.

Naast de vier genoemde basismodules bestaat dit kennisveld uit drie verschillende verdiepingsmodules: VTS 1e tranche, Technische kennis bruggen en Technische kennis sluizen. De verdiepingsmodule VTS 1e tranche is een basis voor medewerkers die geïnteresseerd zijn in VTS, terwijl de andere twee verdiepingsmodules dieper ingaan op de taken van een brug- of sluiswachter.