Historie

1933 Herr Dr. Rudolp Khunold van het Duitse Marine verbindingsonderzoek laboratorium ontwikkelt een toestel welke is voorzien van parabolische reflectors en een vermogen van 700 Watt, 600 megacycles. Dit toestel wordt in de zomer van 1933 voor het eerst op vaste voorwerpen beproefd in de haven van Kiel. Bij deze test wordt een echo ontvangen van het slagschip "Hessen", op een afstand van 600 yards (bijna 550 meter). Met de apparatuur die hieruit verder wordt ontwikkeld, wordt op 20 maart 1934 de echo ontvangen van een toevallig passerend watervliegtuig.

1935 Het Duitse onderzoeksvaartuig "Welle" is het allereerste met radar uitgeruste schip, welke kustlijnen op 12 zeemijl en schepen op 5 zeemijl kan waarnemen.


1946 Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam schrijft op 4 december 1946 aan het College van Burgemeester en Wethouders een brief, met als onderwerp: een radarsysteem voor de Nieuwe Waterweg. Deze brief stelt dat het gewenst is om de zeehavens en de toegang daartoe uit te rusten met radar. Het GHR benadrukt dat een radarsysteem vooral de veiligheid in de haven dient. Tevens laat het GHR weten dat het dan voor schepen mogelijk wordt om ook bij slechtweersomstandigheden (met name tijdens perioden met mist) de haven binnen te lopen.

1947 De Minister van Verkeer installeert de Staatscommissie Onderzoek Radiotechnische Hulpmiddelen voor Navigatie en geeft deze commissie opdracht te onderzoeken of radar bij de toegang tot een wereldhaven een eis van de tijd is.

1948 Op 14 mei doet deze radarcommissie de aanbeveling om over te gaan tot de bouw van een keten van radarstations langs de Nieuwe Waterweg.

1949 Het Nederlands Radar Proefstation te Noordwijk aan Zee, krijgt opdracht voor de ontwikkeling van een walradarsysteem.

1951 IJmuiden gaat met de eer strijken om als eerste post te werken met een havenradar. Hier wordt een radar van het type SHR 103 geïnstalleerd. Hoewel Liverpool IJmuiden is voorgegaan, is IJmuiden het eerste walradarstation op het vaste land van Europa. 

1956 Op 30 november 1956 wordt de Radarketen langs de Nieuwe Waterweg officieel in gebruik genomen. Deze radarketen bestaat uit zeven radarposten, met de sectoren: Hoek Zee en Binnen, Rozenburg, Maassluis West en Oost, Tankhoofd, Pernis, Lekhaven en Charlois 

 

(Prins Bernhard stelt het radarsysteem langs de Nieuwe Waterweg officieel in gebruik)

1962 De uitbreiding van de verkeersbegeleiding op het redegebied Rotterdam, wordt gerealiseerd door de bestaande Hoekse radarpost uit te breiden met een provisorisch redeplotstation. 


(radarscherm van Hoek Zee)

1968 Tot deze tijd wordt alleen radarbegeleiding gegeven tijdens perioden met verminderd zicht (<4000 meter) en incidentele scheepvaart met marifoon. Vanaf 1 januari 1968 wordt elke loods verplicht zich te melden bij de blokgrens van een radarpost of bij vertrek. De loods wordt uitgerust met een speciale draagbare marifoon. Verder wordt aan ongeveer 180 geselecteerde binnenvaartschepen toestemming gegeven deel te nemen aan het radioverkeer. 

1973 De discussie over de vernieuwing van het radarsysteem start. Rotterdam is een sterke pleitbezorger voor vernieuwing.


1977 Niet alleen in Rijnmond en IJmond wordt gediscussieerd over vernieuwing van radarapparatuur. Zo wordt in een krantenartikel gesteld: "De apparatuur waarmee de Schelde Inlichtingen Dienst (SID) waarnemingen verricht, op basis waarvan zij de scheepvaart op de Westerschelde assistentie moet verlenen, is niet geschikt. Er wordt gewerkt met een scheepsradar, maar men zou over de veel fijner afgestelde walradar moeten beschikken. De Vlissingse Rede staat bekend als een gebied, waar zich op scheepvaartterrein nogal gecompliceerde situaties voordoen. Er is beloodsing, er varen veerboten, sleepboten worden vastgemaakt, en de rede is ook een kruispunt van vaarwaters. Per jaar varen er zo'n 50.000 zeeschepen en 60.000 binnenvaartschepen op de Westerschelde van en naar de aanliggende havens."

1979 Via het centrale overleg van het Rijksloodswezen starten de discussies over de formele vastlegging van opleidings- en aanname eisen voor het radarpersoneel. Tot die tijd vindt de opleiding plaats op de werkvloer en bestaat voornamelijk uit gebiedskennis, plaatselijke getijdenbewegingen en bedieningapparatuur. Nagenoeg iedereen is tot die tijd afkomstig van de Koninklijke Marine en heeft reeds een volledige radar en navigatieopleiding achter de rug. Maar inzichten veranderen en het werd nodig geacht om alles formeel bij wet te regelen. Het "Rapport verkeersbegeleidingsdienst Rijksloodswezen" (VBD-rapport) had primair tot doel een schets te geven van taken, bevoegdheden en structuur van de verkeersbegeleidingsdienst van het Rijksloodswezen. In het rapport werden tevens aanname-, opleidings- en examencriteria, alsmede carrièrelijnen voor het Verkeersdienstpersoneel aangegeven. 


(radarschermen van de post Pernis waarop de opleiding plaatsvond)

1980 De eerste aanstelling van parttime opleidingsfunctionarissen in Rijnmond en Scheldemond vindt plaats. Zij zijn belast met het ontwikkelen en starten van de de regionale opleiding. In Rijnmond worden de eerste diploma's "RADARWAARNEMER"  de voorloper van het huidige VTS-operator certificaat - uitgereikt.

1980 Het Rijksloodswezen gaat over van het Ministerie van Defensie naar het Ministerie van Verkeer & Waterstaat, in het nieuw gevormde DGSM (Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken). In 1982 komt daar een deel van de verkeersdienst van Rijkswaterstaat bij en wordt, samen met de radardienst, omgevormd tot één verkeersdienst.

1982 Post Dordrecht, als volwaardige verkeerspost met radardekking, wordt in gebruik genomen. Voor de ingebruikstelling is reeds in 1965, onder beheer van Rijkswaterstaat, de verkeerspost Brienenoordbrug in Rotterdam in bedrijf genomen maar die beschikt nog niet over een volledige radardekking. In 1967 gevolgd door Post Waterweg in de Europoort. Post Hartel, op de kruising van het Hartelkanaal en de Oude Maas, volgde in 1976. Deze laatste drie verkeersposten zijn na de DGSM periode en de latere overdracht van het Nautisch Beheer aan het Gemeentelijk Havenbedrijf, volledig geïntegreerd in het VBS van Rotterdam. 


(VC Dordrecht)

1983 Op 14 december stelt de Minister van Verkeer & Waterstaat Mw. Drs. N. Smit-Kroes, het nieuwe Haven Operatie Centrum (HOC) IJmuiden officieel in bedrijf. Dit nieuwe verkeersbegeleidende systeem bevat tevens een geautomatiseerd informatie verwerkend systeem, waarmee DGSM, het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam, de Koninklijke Verenigde Scheepsagenturen te IJmuiden, Goedkoop sleepdiensten BV, de Coöperatieve Vereniging van Vletterlieden, de Koninklijke Marechaussee, het Staatsvissershavenbedrijf en andere toekomstige participanten snel en doeltreffend worden geïnformeerd over de scheepsbewegingen in het hele operationele gebied, en is mede ontwikkeld om de beloodsing doeltreffender te maken. 


(Het HOC te IJmuiden)

1983 De opleiding voor het verkeersdienstpersoneel wordt gecentraliseerd bij DGSM in Rijswijk en het Hoofd van de afdeling opleiding, vorming en training DGSM wordt aangesteld. Het doel is om de uitvoering te verzorgen van de operationele opleidingen voor de verkeersdienst functionarissen en de opleidingsactiveiten in de regio gebieden te coördineren en zodanig te begeleiden, dat aan eisen van kwaliteit en uniformiteit kan worden voldaan.

1983 Na enkele jaren discussiëren, aandringen en publicaties in o.a. het weekblad "De Schuttevaer", wordt de begeleiding van al het scheepvaartverkeer per 1 juni 1983 formeel gelegaliseerd. De radardienst was destijds opgericht voor de begeleiding van de beloodste zeevaart. Door de technologische ontwikkelingen werd een marifoon ook gemeengoed aan boord van binnenschepen. Daarnaast maakte de economische ontwikkelingen het noodzakelijk dat schepen langer doorvoeren, ook tijdens mist. 

1986 De eerste VTS-trainer ter wereld. Verkeer en Waterstaat/ DGSM geeft 1 juli 1983 de opdracht aan het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) een verkeersdienstsimulator te ontwikkelen en te bouwen. 

 

(11 september, Minister N. Smit-Kroes stelt de verkeersdienstsimulator officieel in gebruik)

1989 Sinds 13 juli 1989 is de Brandaris actief als verkeerspost/kustwachtpost en volcontinu bezet door twee verkeersdienstmedewerkers gedurende de daglicht uren. Hun werkingsgebied beslaat zowel de scheepvaartroutes aan de noordzijde van het eiland als de Waddenzee.

1989 De Minister van Verkeer en Waterstaat en de VTS autoriteiten in Nederland ondertekenen een intentieverklaring dat de Nationale Nautische Verkeersdienst Opleiding (NNVO), waarin het voornemen tot het oprichten van de Stichting NNVO wordt vastgelegd. In deze intentieverklaring wordt eveneens duidelijk de scheiding opleiding (NNVO) en examinering (Minister van Verkeer en Waterstaat) aangebracht. Tot het oprichten van de Stichting zal het Samenwerkingsverband NNVO, waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn, verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van de opleidingen.

1991 Op 11 juni wordt het Verkeersbegeleiding Systeem langs de Westerschelde officieel, in gebruik gesteld door Koningin Beatrix en Koning Boudewijn. Daartoe is op 23 december 1985, te Antwerpen door de Belgische en de Nederlandse overheid een raamovereenkomst gesloten.

1992 Op grond van de op 1 september 1988 in werking getreden Scheepvaartverkeerswet en op basis van de resolutie van de International Maritime Organisation,krijgt de VTS opleiding en certificatie een formele status.

1992 Op 30 september 1992 heeft de Minister van Verkeer & Waterstaat, Mw. J.R.H. Maij-Weggen, het nieuwe Haven Coördinatie Centrum in Delfzijl/Eemshaven officieel in gebruik gesteld. 

1993 In gebruik nemen van het vernieuwde verkeersbegeleidend Informatieverwerkend systeem (VBS/IVS) in het nautisch beheergebied Rotterdam/Europoort.


1998 Op 12 mei wordt het nieuwe verkeersbegeleidingssysteem Amsterdam-Rijnkanaal en Oranjesluizen (VARO) officieel in gebruik genomen. Ook hier staat radarapparatuur met digitale beelden dat ook labeling van schepen mogelijk maakt. De verkeersleiders zitten op de werkvloer samen met het sluispersoneel. 


(Een verkeersleider operatief in de verkeerscentrale van het sluizencomplex van de Oranjesluizen te Schellingwoude)

1998 De IALA (International Association of marine aids to navigation and Lighthouse authorities) www.iala-aism.org geeft richtlijnen voor de internationale standaarden voor "Training and Certification of VTS personnel". Deze zijn en worden gevolgd door richtlijnen en standaards voor ondermeer "VTS basic and advanced training", "VTS on the job training, "VTS instructor training" en VTS training simulation".

2002 Na jaren vanuit een "portacabin" te hebben geopereerd is op 4 november 2002 de verkeerspost Nijmegen officieel in gebruik genomen door de minister van Verkeer & Waterstaat Roelf H. De Boer. De Waal is een belangrijke schakel in de verbinding tussen het Duitse Ruhrgebied en Rotterdam-Europoort. Jaarlijks passeren hier meer dan 165.000 schepen. Daarmee is de Waal de drukst bevaren rivier van Europa. Samen zijn deze schepen goed voor ruim 160 miljoen ton goederen, waarvan bijna 1,5 miljoen containers. En dat vervoer neemt alleen maar toe. 

 

(De futuristische verkeerspost Nijmegen en Verkeersleiders in actie op de Verkeerspost Nijmegen)

Om het scheepvaartverkeer in de Waalbochten tussen de Pannerdense Kop en Nijmegen, nu en in de toekomst, veilig en vlot te kunnen afwikkelen heeft Rijkswaterstaat doen besluiten deze nieuwe verkeerspost te bouwen op de kruising van de Waal met het Maas-Waalkanaal. Op deze wijze kan de verkeersbegeleiding worden geïntensiveerd. 

 

(De verkeerspost Tiel met een fraai visueel uitzicht op een deel van het werkgebied)


(De huidige verkeerspost Wijk bij Duurstede)